Strona główna » Kursy » MS Server 2003

MS Server 2003


Nazwa kursu: Wdrożenie i zarządzanie serwerem Windows 2003 w środowisku sieciowym.
Ilość godzin: 60
Koordynator przedmiotu: mgr Łukasz Żołędziewski

Cel nauczania

(oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje / umiejętności nabyte przez uczestników kursu)

- Po ukończeniu kursu słuchacze będą w stanie:

 • Tworzyć jednostki organizacyjne zawierające konta.
 • Zarządzać użytkownikami i komputerami.
 • Tworzyć grupy i zarządzać nimi.
 • Zarządzać dostępem do zasobów.
 • Nadawać adresy dynamiczne adresy IP z użyciem serwera DHCP
 • Opisać protokół TCP/IP
 • Przekształcać adresy IP pomiędzy systemem binarnym a dziesiętnym
 • Dzielić sieć na podsieci używając masek sieci o zmiennej długości (VLSM) i routingu bezklasowego (CIDR)
 • Konfigurować stacje używające statycznych adresów IP
 • Przypisywać adresy w sieciach podzielonych na wiele podsieci
 • Opisać proces routingu IP
 • Konfigurować stacje używające dynamicznych adresów IP
 • Zarządzać serwerem DHCP i nadzorować jego działanie
 • Rozwiązywać nazwy komputerów na adresy IP
 • Rozwiązywać nazwy komputerów na adresy IP za pomocą DNS
 • Zarządzać integracją Active Directory z usługami DNS
 • Zarządzać serwerem DNS i nadzorować jego działanie

 

Skrócony opis KURSU

Kurs daje słuchaczom wiedzę niezbędną do efektywnego konfigurowania ustawień sieciowych na komputerach pracujących pod kontrolą Windows Server 2003. Kurs przeznaczony jest dla administratorów i inżynierów, których zadania polegają na wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu serwerów zapewniających usługi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS) i Windows Internet Name Service (WINS). Szkolenie swoim zakresem obejmuje także zabezpieczanie prokołu IP za pomocą IPSec i certyfikatów, zapewnianie dostępu zdalnego oraz zarządzenie i monitorowanie dostępu do sieci. Wiedza przekazywana na tym kursie jest konieczna do zdania obowiązkowych egzaminów ze ścieżek MCSA i MCSE z Windows Server

Program nauczania  (treści merytoryczne/tematyka przedmiotu)

1.      Przegląd protokołu TCP/IP

2.      Przypisywanie adresów IP w sieci z wieloma podsieciami

3.      Konfiguracja adresów IP po stronie stacji klienckich

4.      Konfiguracja rozwiązywania nazw po stronie stacji klienckich

5.      Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z tematyką kursu

6.      Konfiguracja rutingu w Windows 2003

7.      Instalacja, konfiguracja i monitorowanie usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

8.      Rozwiązywanie nazw

9.      Instalacja, konfiguracja i monitorowanie usługi DNS (Domain Name System)

10.  Rozwiązywanie nazw NETBios używając WINS Windows Internet Naming Service

11.  Zabezpieczenie ruchu sieciowego przy pomocy IPSec i certyfikatów.

12.  Konfigurowanie dostępu zdalnego (VPN, RAS, IAS)

13.  Zarządzanie i monitorowanie dostępu sieciowego

Metody i formy oceny pracy uczestników kursu

Egzamin praktyczny

 

Zalecana literatura

 

 William R. Stanek, Vademecum Administratora Microsoft Windows Server 2003, Wydanie 2. Promise

 

 

 

Uwagi dodatkowe (np. limit osób w grupie, termin rejestracji na zajęcia, inne)

Max 18 osób w grupie

*) w- wykład; c- ćwiczenia; l- laboratorium; p- projekt; s- seminarium