Strona główna » Kursy » MS SQL Server 2008

MS SQL Server 2008


Nazwa kursu: Microsoft SQL SERVER2008 i język SQL w manipulacji bazami danych
Koordynator przedmiotu: mgr inż. Marzanna Skowrońska
Liczba godzin: 60
Jężyk nauczania: język polski, język angielski (biernie)
Wymagania wstępne:podstawy informatyki z zakresu szkoły średniej

Cel nauczania

(oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje / umiejętności nabyte przez uczestników kursu)

Poznanie zagadnień z zakresu relacyjnych baz danych w przykładowym profesjonalnym środowisku relacyjnego systemu zarządzania bazą danych, jakim jest system produkcyjny Microsoft SQLServer2008. Praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem. Przyswojenie dedykowanej terminologii w języku polskim
i angielskim. Nabycie umiejętności manipulacji zarówno bazami danych, ich strukturami, jak  i przechowywanymi w nich danymi za pomocą języka SQL.

 

Skrócony opis KURSU

Wprowadzenie do relacyjnego modelu baz danych. Badanie roli relacyjnego systemu zarządzania bazami danych na przykładzie Microsoft SQLServer2008. Podstawowe operacje na bazach danych poprzez Microsoft SQL Server Management Studio. Manipulacja danymi w relacyjnej bazie danych w języku SQL.

Program nauczania  (treści merytoryczne/tematyka przedmiotu)

Część 1 – przygotowanie do kursu

 

1.Wprowadzenie

Wyjaśnienie SQL (ang.Structure Query Laguage).Poszukiwanie przykładów zbiorów danych i baz danych, wyjaśnianie czym jest PESEL. Pojęcia: baza danych, encja, zbiór encji, atrybuty, klucz,główny , dziedzina, stran a schemat bazy danych (odpowiedniki ang.:database, entity,entity set,attributies,primary key, domain); MSAccess-instalowanie przykładów  z załączonych do środowiska. baza danych, aplikacja, system oprogramowania oraz środowisko: RDBMS (Relational Database Management System) a  IDE (Integrity Development Environment ).Oglądanie, wprowadzanie danych (z poziomu interfejsu użytkownika i  siatki danych ), analiza. Rozróżnianie:

 

2.Model bazy danych i jego implementacja w MSAccess

Pojęcia: związek relacji i jego liczność, klucz obcy, integralność, diagram encji-relacji (ang.: relationship,foreign key,integrity, entity-relationship diagram=ERD).Analiza firmy produkującej czekoladki w oparciu o scenariusz słowny i artefakty: faktura, rysunek poglądowy, pudełko czekoladek. Wspólne tworzenie diagramu ERD i jego indywidualna implementacja w MS Access. Samodzielne tworzenie bazy danych Oceny do zadania: „Uczniowie otrzymują oceny semestralne z przedmiotów” (3 tabele: Uczniowie, Oceny, Przedmioty) Import danych osobowych  do bazy Oceny.mda   z arkusza kalkulacyjnego po usunięciu zbytecznych danych (plik .xls  pobierany ze strony uczelni). Wprowadzanie przykładowych danych.

 

3. Model bazy danych i jego implementacja w MSSQLServer2008

Czytanie i analiza diagramów ERD na przykładzie bazy Northwind, AdwentureWorks. Praca na systemie oprogramowania Northwind z pozycji zwykłego użytkownika (end-user) i administratora. Podział  Northwind.mdb na pliki:NorthAplikacja i NorthBaza, skomunikowanie plików ze sobą (Plik/Pobierz dane zewnętrzne/Połącz tabele). MSSQLServer jako RDBMS- Relationship Database Management System i jego MSSQLManagementStudio -szukanie analogii do MSAccess. Tworzenie pustych baz w MSSQLServer i MSAccess, porównanie tabel systemowych. Utworzenie/zaimportowanie polskiej  bazy danych NorthwindPL, analiza i korekta strat. Skonfigurowanie ODBC (!uprawnienia admin.) dla bazy NorthwindPL. Połączenie tabeli Pracownicy z  bazy NorthwindPL do aplikacji NorthAplikacja (MSAccess). Utworzenie z kreatora formatki dla tabeli Pracownicy. Przeglądanie, modyfikacja danych na tej samej bazie w  ManagementStudio i MSAccess (na jednym ekranie), odświeżanie wyników.

 

Część 2 – kursy 43**  Microsoft SQL Server 2008:

kurs 4327: Querying and Filtering Data in Microsoft SQL Server 2008,

kurs 4328: Grouping and Summarizing Data in Microsoft SQL Server 2008,

kurs 4329: Joining Data from Multiple Tables in Microsoft SQL Server 2008,

kurs 4330: Working with Subqueries Using Microsoft SQL Server 2008,

kurs 4331: Modifying Data in Tables with Microsoft SQL Server 2008

 

// bazownie na  materiałach kursu;  czytanie i tłumaczenie tekstów w języku angielskim

 

 

4. Zapytanie  i  różne narzędzia programowe do jego tworzenia

MSSQLServer Management Studio – podłączanie (attach) i odłączanie (detach) bazy na przykładzie angielskiej Northwind (każdy dba o swoja instancję bazy), właściwości bazy (Properities/General).

Objaśnienie czym jest zapytanie (query), jakie są jego fizyczne reprezentacje (redagowane edytorze, zapisane w bazie, w postaci skryptów, wplecione w kod programów [MSVisual Studio]).Tworzenie prostych zapytań w QBE -Query by Example (drag and drop)  w  MSAccess i MSSQLServerManagement na bazie Northwind. Kopiowanie zapytań pomiędzy środowiskami. Analiza skryptów tworzących bazę Library i budowa pliku wsadowego (.bat) do ich uruchamiania. Zapoznanie się z prostym edytorem sqlcmd i osql  (parametry uruchomienia, pomoc –„?”) wołanymi z linii komend (cmd). Instalacja bazy danych Library. Weryfikacja.

 

5.SQL: Select-Select,Where

kurs 4327: Querying and Filtering Data in Microsoft SQL Server 2008

instrukcja Select, klauzula: Select,From,Where, Order By; dyrektywa: Distinct; konstrukcja query, literały,łączenie kolumn, kolumny wyliczane, aliasy/ Wprowadzanie, objaśnianie, implementacja przykładów.

 

6.SQL: Select-Select,Where -zadania

kurs 4327: / Rozwiązywanie zadań:czytanie i tłumaczenie z angielskiego, interpretacja, objaśnianie, implementacja.

 

7.SQL: Select-Group by, funkcje agregujące

kurs 4328: Grouping and Summarizing Data in Microsoft SQL Server 2008

instrukcja Select, klauzula: Select,Group By,Having; oboczności MS: dyrektywy: Top n,  With Rollup, With Cube, Compute, Compute By, Grouping/ Wprowadzanie, objaśnianie, implementacja przykładów.

 

8.SQL: Select-Group by, funkcje agregujące

kurs 4328: -Moduł04 / Rozwiązywanie zadań: czytanie i tłumaczenie z angielskiego, interpretacja, objaśnianie, implementacja.

 

9.SQL: Select- Join

kurs 4329: Joining Data from Multiple Tables in Microsoft SQL Server 2008

instrukcja Select, klauzula: From …Join, iloczyn kartezjański, złączenia wewnętrzne, zewnętrzne,

łączenie wielu tabel na różne sposoby, błędy

Wprowadzanie, objaśnianie, implementacja przykładów.

 

10.SQL: Select -Join

kurs 4329: Rozwiązywanie zadań:

czytanie i tłumaczenie z angielskiego, interpretacja, objaśnianie, implementacja.

 

11.SQL: Select-Subquery

kurs 4330: Working with Subqueries Using Microsoft SQL Server 2008

instrukcja Select, tworzenie zagnieżdzonych zapytań

podzapytanie w klauzulach: Select, From, Where

Wprowadzanie, objaśnianie, implementacja przykładów.

 

12.SQL: Select-Subquery

kurs 4330: Rozwiązywanie zadań:

czytanie i tłumaczenie z angielskiego, interpretacja, objaśnianie, implementacja.

 

13.SQL: Insert, Delete

kurs 4331: Modifying Data in Tables with Microsoft SQL Server 2008

modyfikacja danych: wstawianie, usuwanie

Wprowadzanie, objaśnianie, implementacja przykładów.

Rozwiązywanie zadań:

czytanie i tłumaczenie z angielskiego, interpretacja, objaśnianie, implementacja.

 

14.SQL: Update

kurs 4331: modyfikacja danych: zmiana danych

wprowadzanie, objaśnianie, implementacja przykładów

 

15.SQL: Insert, Delete,Update w powiazaniu z Select w roli subquery

Budowa skomplikowanych zapytań modyfikacji danych.

Tworzenie zagnieżdżonych zapytań modyfikacji danych.

Zebranie i powtórzenie materiału w praktycznym zastosowaniu.

 

 

Metody i formy oceny pracy uczestników kursu

praca samodzielna; aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych;

podstawą zaliczenia laboratorium jest  wynik kolokwium z tworzenia baz i redagowania zapytań w języku SQL do poleceń sformułowanych w języku naturalnym; oceny powyżej 72% upoważniają do otrzymania świadectwa ukończenia kursu Microsoft.

Zalecana literatura

 

  • materiały kursowe pakietu 43**  Microsoft SQL Server 2008 dostępne na platformie <itacademy.microsoftelearning.com>
  • William R. Stanek ,Microsoft SQL Server 2008 vademecum administratora, APN Promise,2009

 

 

Uwagi dodatkowe (np. limit osób w grupie, termin rejestracji na zajęcia, inne)

Max 18 osób w grupie